Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (голям състав)

12 юли 2011 година(*)

„Марки — Интернет — Предлагане за продажба на електронен пазар за потребители в Съюза на маркови стоки, предназначени от притежателя на марката за продажба в трети държави — Отстраняване на опаковките на посочените стоки — Директива 89/104/ЕИО — Регламент (ЕО) № 40/94 — Отговорност на оператора на електронен пазар — Директива 2000/31/ЕО (Директива за електронната търговия) — Налагане на съдебна забрана на този оператор — Директива 2004/48/ЕО (Директива относно упражняването на права върху интелектуалната собственост)“

По дело C‑324/09

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 234 ЕО от High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Обединеното кралство) с акт от 16 юли 2009 г., постъпил в Съда на 12 август 2009 г., в рамките на производство по дело

L’Oréal SA,

Lancôme parfums et beauté & Cie SNC,

Laboratoire Garnier & Cie,

L’Oréal (UK) Ltd

срещу

eBay International AG,

eBay Europe SARL,

eBay (UK) Ltd,

Stephen Potts,

Tracy Ratchford,

Marie Ormsby,

James Clarke,

Joanna Clarke,

Glen Fox,

Rukhsana Bi,

СЪДЪТ (голям състав),

състоящ се от: г‑н V. Skouris, председател, г‑н A. Tizzano, г‑н J. N. Cunha Rodrigues, г‑н K. Lenaerts, г‑н J.-C. Bonichot, г‑н K. Schiemann, г‑н J.‑J. Kasel и г‑н D. Šváby, председатели на състав, г‑н A. Rosas, г‑жа R. Silva de Lapuerta, г‑н M. Ilešič (докладчик), г‑н M. Safjan и г‑жа M. Berger, съдии,

РЕШЕНИЕ No 268

гр. Хасково

11.07.2013 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковският окръжен съд в открито заседание на десети юли две хиляди и тринадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГОСПОДИНКА ПЕЙЧЕВА ЧЛЕНОВЕ: 1.ТОШКА ИВАНОВА 2.ЙОНКО ГЕОРГИЕВ при секретаря Славея Калоянова и в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдия И В А Н О В А в.ч.гр. д. No 426 по описа за 2013 год., взе предвид следното: Производството е по чл.435 – 437 от ГПК. ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Г.С.Г. като ЕТ „Г.С. – З.” – гр.Стара Загора е останал недоволен от действията на частен съдебен изпълнител Захари Запрянов, извършени по изп.д. No 1493 / 2012 год. и обективирани в Постановления за възлагане от 09.05.2013 год., с искане същите да бъде отменени като незаконосъобразни.

                                                            РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (oсми състав)

                                                                    24 февруари 2016 година(*)

 

„Марка на Общността — Заявка за триизмерна марка на Общността — Форма на ненабраздена контурна бутилка — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Липса на отличителен характер, придобит чрез използването — Член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009“

По дело T‑411/14,

The Coca-Cola Company, установено в Атланта, Джорджия (Съединени щати), за което се явяват D. Stone, A. Dykes, solicitors, и S. Malynicz, barrister,

жалбоподател,

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), за която се явяват P. Geroulakos и A. Folliard-Monguiral, в качеството на представители,

ответник,

с предмет жалба срещу решението на втори апелативен състав на СХВП от 27 март 2014 г. (преписка R 540/2013‑2), постановено в производство по регистрация на триизмерен знак, представляващ формата на контурна бутилка, като марка на Общността,

ОБЩИЯТ СЪД (осми състав),

състоящ се от: D. Gratsias, председател, М. Кънчева и C. Wetter (докладчик), съдии,

секретар: I. Dragan, администратор,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 10 юни 2014 г.,

предвид писмения отговор, подаден в секретариата на Общия съд на 22 октомври 2014 г.,

след съдебното заседание от 16 септември 2015 г.,

постанови настоящото

 

РЕШЕНИЕ

No 819

София, 15.10.2015 г.

Комисията за защита на конкуренцията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Петко Николов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ангелина Милева

ЧЛЕНОВЕ:

Александър Александров Весела Андонова Елена Димова
Петя Велчева

при участието на секретар-протоколиста Златимира Стайкова, разгледа в открито заседание, проведено на 15.10.2015 г., преписка КЗК-158/2015 г., докладвана от наблюдаващия проучването член на КЗК – г-жа Весела Андонова.

В Комисия за защита на конкуренцията на основание чл. 94, ал. 1 във връзка с чл. 38, ал. 1 т. 3 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) е образувано производство по преписка No КЗК-158/2015 г. по искане на „Бул Агро Контрол“ ЕООД, гр. София за установяване на евентуално извършени нарушения по чл. 35, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 във връзка с чл. 29 от ЗЗК от страна на „Бул Агро Контрол 1“ ЕООД, гр. Добрич, налагане на предвидените в закона санкции и прекратяване на нарушенията.

 

1

І. СЪЩНОСТ НА ИСКАНЕТО

„Бул Агро Контрол” ЕООД е българско дружество, лицензирано да извършва дейност от 1999 г. по фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители в България. Сред приоритетите в дейността му е предлагане на услуги по фумигация на зърно в силози и складове, на кораби, шлепове, вагони, контейнери; обеззаразяване на силози, складове, мелници, производствени помещения и прилежащи площи, дезинсекция и дератизация. Дейността е насочена към производители, съхранители, търговци на зърно, предприятия от мелничната, фуражната и хранително вкусовата промишленост.

Р Е Ш Е Н И Е № 236

гр. Сливен, 20.12.2010  год.

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

СЛИВЕНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,          в публичното заседание на петнадесети декември

през две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   СЛАВ БАКАЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: ДЕТЕЛИНА БОЗУКОВА

СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

 

при секретаря                М.П.                                                    и с участието на прокурора    Х. К.                                                                   като разгледа докладваното от   председателя                                             КАНД № 216     по описа за 2010 година, за да се произнесе съобрази:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

С Решение № 700/29.09.2010 г. по АНД № 782/2010 г. на Районен съд - Сливен е отменено НП № 28/05.02.2010 г. на Директора на Дирекция „Правно осигуряване и спорове” на Патентно ведомство на Република България, с което на ЕТ „Тодор Стефанов” гр.Сливен е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000 лв. за нарушение на чл.65, ал.1 от Закона за промишления дизайн, като незаконосъобразно.

Горното решение е обжалвано в законният срок от Патентно ведомство на Република България. В касационната жалба се твърди, че решението на СлРС е неправилно, поради нарушение на материалния закон и допуснати съществени процесуални нарушения, както и е необосновано. Счита, че по безспорен начин е установено извършването на административното нарушение и са необосновани изводите на първоинстанционния съд, че промишления дизайн, за чието нарушение било съставено НП е отменен. Счита, че съда не е положил необходимите усилия за установяване на обективната истина, като не разпитал актосъставителя Х. Т. И.. Моли съда да постанови решение, с което отмени решението на СлРС.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 106

Гр. София, 11.07. 2012 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

 

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в публичното съдебно заседание на тринадесети юни през две хиляди и дванадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ : КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

БОНКА ЙОНКОВА

 

при секретаря Ирена Велчева

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 769/2011 година

 

 

 

Производството е по чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма] - [населено място], и [фирма] - [населено място], срещу постановеното от Софийски апелативен съд решение № 722 от 03.05.2011 г. по в. гр. д. № 923/2010 г., допуснато до касационно обжалване с определение № 208 от 27.03.2012 г.

С обжалваното решение е отменено решение № 48 от 18.06.2010 г. по гр. д. № 858/2007 г. на Софийски градски съд и е осъдено [фирма], подпомагано от третото лице - помагач [фирма], да заплати на С. П. Б. и К. П. Б. сумата 41 681 лв., представляваща обезщетение по чл.94, ал.1 вр. с чл.94а ЗАПСП за имуществени вреди от нарушение на авторски и сродни права на ищците върху песента “В такава нощ”, ведно със законната лихва от 29.05.2007 г. до окончателното плащане и разноски в размер на 4 522 лв., както и да преустанови нарушението на основание чл.95, ал.1, т.2 ЗАПСП.

В касационната жалба се прави искане за обезсилване на въззивното решение като недопустимо, алтернативно - за отмяната му като неправилно и за отхвърляне на исковете. Недопустимостта на решението е аргументирана с твърдение, че при предявени искове за заплащане на обезщетения за неимуществени вреди от нарушение на авторски и продуцентски права въззивният съд е присъдил на ищците обезщетения за имуществени вреди от нарушението. Неправилността на решението е подкрепена с доводи за процесуални нарушения при обсъждането и преценката на доказателствата, необоснованост и противоречие с материалния закон на изводите на въззивния съд за извършено от [фирма] нарушение по чл.94, ал.1 ЗАПСП на авторски и сродни права и за претърпени от ищците вреди по повод на нарушението.

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (четвърти състав)

21 юни 2012 година(*)

„Свободно движение на стоки — Индустриална и търговска собственост — Продажба на копия на произведения в държава членка, в която авторското право върху тези произведения не е защитено — Превоз на тези стоки към друга държава членка, в която нарушението на посоченото авторско право се санкционира от наказателното право — Наказателно производство срещу превозвача за помагачество при незаконното разпространение на произведение, защитено с авторско право“

По дело C-5/11

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Bundesgerichtshof (Германия) с акт от 8 декември 2010 г., постъпил в Съда на 6 януари 2011 г., в наказателното производство срещу

Titus Alexander Jochen Donner,

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (шести състав)

12 юли 2012 година

 

„Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „BASKAYA“ — По-ранна международна фигуративна марка „Passaia“ — Доказване на реалното използване на по-ранната марка — Съответна територия — Член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009“

По дело T-170/11

Rivella International AG, установено в Rothrist (Швейцария), представлявано първоначално от C. Spintig, U. Sander и H. Förster, впоследствие от Spintig, S. Pietzcker и R. Jacobs, avocats, жалбоподател,

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), за която се явяват г-жа R. Manea и г-н G. Schneider, в качеството на представители,

ответник, като другата страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд, е Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas, установено в Grosseto (Италия), за което се явява H. Vogler, avocat, с предмет жалба срещу решение на четвърти апелативен състав на СХВП от 10 януари 2011 г. (дело R 534/2010-4) относно производство по възражение между Rivella International AG и Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА (пети състав)

17 септември 2009 година(*)

„Преюдициално запитване — Недопустимост“

По дело C‑181/09

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 234 ЕО от Софийски градски съд (България) с акт от 13 април 2009 г., постъпил в Съда на 19 май 2009 г., в рамките на производство по дело

„Канон Кабушики Кайша“

срещу

„Ай Пи Ен България“ ООД,СЪДЪТ (пети състав),

състоящ се от: г‑н M. Ilešič (докладчик), председател на състав, г‑н A. Tizzano и г‑н A. Borg Barthet, съдии,

генерален адвокат: г‑жа E. Sharpston,

секретар: г‑н R. Grass,

след изслушване на генералния адвокат

постанови настоящото

Определение

1        Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 5, параграф 3, буква в) от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92).

2        Запитването е отправено в рамките на спор между „Канон Кабушики Кайша“ и „Ай Пи Ен България“ ООД по повод на искане да се забрани пускането на разглежданите в главното производство стоки на общностния пазар без съгласието на притежателя на марката.

Общностна правна уредба

3        Член 5 от Директива 89/104, озаглавен „Права, предоставени от марката“, предвиждаше:

„1.      Регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права. Притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие:

a)      всеки знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана;

б)      всеки знак, при който поради идентичността или сходството му с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване на част от обществото, която включва вероятност от свързване на знака с марката.

2.      Всяка държава членка може да предвиди, че притежателят има право да попречи на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак, който е идентичен или сходен с марката, за стоки или услуги, които не са сходни със стоките или услугите, за които е регистрирана марката, ако последната се ползва с реноме в държавата членка и ако използването на този знак без основание би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или реномето на марката или би ги увредило.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА (пети състав)

28 октомври 2010 година(*)

„Член 104, параграф 3, първа алинея от Процедурния правилник — Марки — Директива 89/104/ЕИО — Право на притежателя на марка да се противопостави на първото пускане на пазара в ЕИП, без негово съгласие, на стоки, носещи тази марка“

По дело C‑449/09

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 234 ЕО от Софийски градски съд (България) с определение от 30 октомври 2009 г., постъпило в Съда на 18 ноември 2009 г., в рамките на производство по дело

Канон Кабушики Кайша

срещу

Ай Пи Ен България ООД,

СЪДЪТ (пети състав),

състоящ се от: г-н J.-J. Kasel, председател на състав, изпълняващ функцията на председател на пети състав, г‑н M. Ilešič (докладчик) и г‑н E. Levits, съдии,

генерален адвокат: г-н Y. Bot,

секретар: г-н A. Calot Escobar,

след като Съдът реши, че следва да се произнесе с мотивирано определение на основание член 104, параграф 3, първа алинея от своя процедурен правилник,

след изслушване на генералния адвокат,

постанови настоящото

Определение

1        Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 5 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92).

2        Запитването е отправено в рамките на спор между учреденото по японското право дружество Канон Кабушики Кайша (наричано по-нататък „Канон“) и учреденото по българското право дружество Ай Пи Ен България ООД (наричано по-нататък „Ай Пи Ен България“) относно стоки, които са произведени от Канон и са изпратени без съгласието му към България от трета държава, и чийто получател е Ай Пи Ен България.