Промишлен дизайн

 • Интелектуална собственост и мода. Практически казуси и решения.

  Модният бизнес е една от индустриите в съвременния свят, зад която стоят постъпления от стотици милиарди долари като пазарен дял в световната икономика. Статистиката сочи, че едни от най-богатите фирми в света са модни гиганти като “ZARA”(оценена на 66 милиарда долара), “Luxottica Group” (това е най-голямата компания за производство на очила под марките “Hut”, “Ray-Ban” и “Oakley”, “Burberry”, “Chanel”, “Prada” и “Versace” – оценена на 30 милиарда долара), “LVMH” (притежава 70 луксозни марки от ранга на “Louis Vuitton” и “Hennessy” – оценена на 28 милиарда долара), “H&M”( оценена на 26 милиарда долара) и т.н. Зад търговския успех на тези фирми естествено стои закрилата, осигурена им от тяхната интелектуална собственост, която стриктно се отстоява в цял свят. Начинът, по който тази защита е структурирана като законодателна база и практика е предмет на настоящата статия.

  1.Авторското право и модата.Съгласно принципите на Бернската конвенция всяко оригинално, авторско произведение автоматично бива защитено от авторското право в цял свят, като това се отнася и за произведенията на модния дизайн съгласно чл.2, ал.7 от конвенцията. Очевидно е, че авторскоправният обектът на защита, който касае модата това е художественият дизайн на всяка една дреха, обувка, шапка или колан, както и части от нея. Авторскоправното законодателство в цял свят, включително и българският Закон за авторското право и сродните му права, защитават оригинални щампи и модели, уникални цветове и нови комбинации от графични елементи, използвани за облекло и аксесоари. Всяко законодателство изгражда в този контекс и определени специфични правила.

 • Регистрация на промишлен дизайн.

   
  Кантора „ЮСАУТОР” осъществява дейността по заявяване на национален промишлен дизайн в Патентното ведомство на Република България в гр. София и дизайн на Общността в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост(EUIPO), Аликанте, Испания. Кантора "ЮСАУТОР" ще осъществи и Вашата процесуална защита в съда, при колизия на интереси относно промишлен дизайн. Какво представляват промишлените дизайни и какви правни възможности предоставят те?
   
  Дизайн е видимият външен вид на продукт или част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинациите от тях. Продукт е всяко изделие, получено по промишлен или занаятчийски начин, включително части, предназначени за сглобяване в съставно изделие, комплект или композиция от изделия, опаковка, графични символи и печатни шрифтове.
  Изключителното право върху дизайн се придобива чрез регистрация в Патентното ведомство. Регистрира се дизайн, който е нов и оригинален.

  Не се регистрират промишлени дизайни:

  които противоречат на обществения ред или на добрите нрави,
  чиито особености са обусловени от техническата функция на продукта,
  чиито особености са обусловени от необходимостта продуктът, към който е приложен или към който е включен дизайнът, да бъде механически свързан или поставен във, около, или срещу друг продукт, така че двата продукта да изпълняват своите функции.

  Обхватът на правната закрила се определя от изображенията на регистрирания промишлен дизайн.
  Срокът на действие на регистрацията на дизайн е десет години от датата на подаване на заявката и може да бъде подновяван за три последователни периода от по пет години.
  Регистрацията на дизайна има териториално действие.
  Национална регистрация.
  Правото върху промишлен дизайн се придобива чрез регистрацията му в Патентното ведомство в гр.София. Срокът на действие на регистрацията на дизайн е 10 години от датата на подаване на заявката. Правото на заявяване принадлежи на автора или на неговия правоприемник. За дата на подаване на заявката се счита датата на получаване в Патентното ведомство на: 
  - искане за регистрация, съдържащо име и адрес на заявителя, 
  - име и адрес на автора, 
  - броя на дизайните, посочване на продуктите, в които е включен или към които е приложен дизайнът, класификационен индекс на продуктите по Международната класификация за моделите и рисунките съгласно Спогодбата от Локарно; 
  - едно или няколко графични или фотографски изображения на промишления дизайн. 
  Множествена заявка
  Възможно е в една заявка да бъдат включени няколко дизайна, ако: продуктите, в които са включени или към които са приложени дизайните са в един и същи клас на Международната класификация за моделите и рисунките съгласно Спогодбата от Локарно или принадлежат към един и същи комплект или композиция от изделия.Когато продуктите, в които са включени или към които са приложени дизайните са орнаменти, това условие не важи.
  Публикация на заявката.
  Всяка заявка за промишлен дизайн, която отговаря на формалните изисквания, се публикува в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Предоставен е двумесечен срок от датата на публикацията за възражения от трети лица, след което се извършва експертиза по същество на заявения промишлен дизайн.
  Промени в заявката.
  Допускат се промени само в името или адреса на заявителя. Възможно е да поправят допуснати грешки в името или адреса на заявителя и очевидни грешки. Тези поправки не трябва да засягат дизайна.
  Изисквания.
  Изображенията на промишления дизайн или на продуктите, в които той е включен или към които е приложен, трябва да представят дизайна в един основен изглед и в толкова допълнителни изгледи, колкото са необходими за ясно, пълно и детайлно разкриване на дизайна, за който се иска закрила. Продуктите трябва да бъдат представени в позицията, в която те обикновено се използват. 
  Правото върху регистриран дизайн включва:
  Правото на притежателя му да използва дизайна, да се разпорежда с него, както и да забрани на трети лица без негово съгласие да копират или да използват в търговската дейност дизайн, включен в обхвата на закрила. Използването на промишлен дизайн включва производството, предлагането и излагането на пазара или използването на продукт, в който е включен или към който е приложен дизайн от обхвата на закрила, както и внос, износ или съхраняване на същия продукт за тези цели. Правото има действие по отношение на трети добросъвестни лица от датата на публикуване на регистрацията на дизайна.
   

  Процесуална защита.

   

  Кантора "ЮСАУТОР" Ви предлага адвокатска защита на правата, касаещи Вашия промишлен дизайн в административно-наказателните производства по чл.65 от ЗПрД, както и по производствата по заличаване на промишлен дизайн по чл.29 от ЗПрД - всички те, водени пред Патентно ведомство. Ние Ви предлагаме адвокатска защита и по исковете за защита на промишлени дизайни по чл.56 и следващите от ЗПрД, както и производствата по чл.172б от НК и чл.35 от ЗЗК.  В сайта на кантората ни можете да откриете множество статии на адвокат Атанас Костов(който е представител по индустриална собственост в българското Патентно ведомство и професионален представител и европейски патентен адвокат в EUIPO), относно способите за защита на правата, касаещи Вашия промишлен дизайн. При нужда от специализирана юридическа помощ, касаеща съдебна защита на промишлен дизайн, моля обърнете се към екипа на кантора "ЮСАУТОР".  Допълнителна полезна информация по темата можете да откриете например в статията на адв.Атанас Костов"Новост и оригиналност на промишлените дизайни".  

 • Триизмерна търговска марка или промишлен дизайн?

  Теорията и практиката в патентното право застъпват виждането, че доктринално и фактически триизмерната марка и промишления дизайн реално постигат един и същи юридически резултат – защитата на визията на дадено изделие. Разликите обаче в правните последици от регистрацията на двата обекта на интелектуална собственост са съществени и следва да бъдат изследвани в дълбочина, с оглед правилното структуриране на дадено стратегическо решение, относно най-адекватния способ за защита, подведен към конкретен казус. От тази гледна точка намирам настоящата тема за особено интересна, защото тя стои в основата на решаване на юридически проблеми от теоретично и практическо естество, които касаят правилната регистрация на визията на даден продукт, в зависимост от няколко важни критерия:

  - до колко същият е бил използван и е станал разпознаваем търговски преди датата на неговото заявяване като обект на индустриална собственост;

  - колко точно изображения следва да обхване защитата;

  - целен срок като бързина за извършване на регистрацията;

  - каква е желаната от заявителя продължителност на регистрация;

  - следва ли предварително избраният способ за защита да се съобрази с воденето на евентуални бъдещи юридически спорове, които биха били предрешени при неправилно избран обект на интелектуална собственост, който да е предмет на заявяването, съответно регистрацията.